Kategorije
Novosti

Stvarno pravo – naplata s osnove zajedničke pričuve

26.11.2020.

Činjenica da je sklopljen ugovor o zakupu kojim su vlasnik nekretnine, kao zakupodavac, i treća strana, kao zakupnik, ugovorili da pričuvu plaća zakupnik, nije od utjecaja na zakupodavčevu obvezu kao vlasnika nekretnine da plaća pričuvu.

Odvjetnik Marin Kuvač, Rijeka, uskladio je poslovanje s predmetnom praksom.